Opowiadamy się za całkowicie wolnym rynkiem usług medycznych oraz leków. Stoimy na stanowisku, że przymus finansowania określonych dostarczycieli usług medycznych i jakiekolwiek ograniczenia w ich wyborze oraz działalności są niedopuszczalne, podobnie jak ograniczenia w obrocie lekami i ich produkcji.

Sprzeciwiamy się jednocześnie zmuszaniu ludzi do bycia zdrowymi, poprzez ograniczanie im dostępu do mogących szkodzić zdrowiu substancji lub przymusowe leczenie, jeśli nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia innych ludzi w wyniku nieleczenia.

Postulaty na dziś

Na dziś najpilniejsze nasze postulaty to:

– umożliwienie odpisania od obowiązkowej składki zdrowotnej kosztów prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego;

– przekształcenie NFZ w konkurujące ze sobą regionalne i branżowe kasy chorych, z możliwością wyboru kasy oraz dopuszczeniem tworzenia nowych prywatnych i stowarzyszeniowych kas chorych;

– wprowadzenie zasady, że pieniądze ze składki zdrowotnej “idą za pacjentem”, a nie za kontraktem z NFZ czy kasą chorych – pacjent powinien otrzymać możliwość pokrycia z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego kosztów usługi w dowolnej wybranej przez siebie placówce medycznej, a nie tylko w tych, z którymi został zawarty wcześniej kontrakt na te usługi;

– zniesienie, lub przynajmniej znaczne skrócenie czasu (do 5 lat) obowiązywania patentów na leki, co umożliwi produkcję oraz import tanich odpowiedników wielu drogich leków chronionych obecnie monopolem patentowym;

– wprowadzenie recept okresowych i bezterminowych, umożliwiających przewlekle chorym kupowanie leków bez każdorazowo wystawianej recepty – zaoszczędzi to czas tak chorych, jak i lekarzy, zmniejszając kolejki w przychodniach;

– zniesienie wymuszanego grzywnami obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym;

– uznanie prawa właścicieli aptek do odmowy sprzedaży produktów, których nie chcą sprzedawać ze względu na swoje przekonania etyczne (klauzula sumienia);

– dekryminalizacja posiadania na własny użytek niewielkich, określonych ilości substancji odurzających i psychotropowych, a także uprawy konopi indyjskich na własny użytek;

– zniesienie specjalnych ograniczeń w obrocie alkoholem i jego spożywaniu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowu powinna być uchylona w całości;

– zniesienie specjalnych ograniczeń w obrocie wyrobami tytoniowymi i ich konsumpcji – ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych powinna być uchylona w całości, a zakazy palenia w określonych miejscach powinny leżeć wyłącznie w gestii właścicieli tych miejsc.

Postulaty docelowe

Docelowo będziemy w szczególności dążyć do:

– zniesienia obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych – każdy powinien mieć wybór, czy, w jakim zakresie i u kogo się ubezpieczać;

– zniesienia obowiązkowej przynależności lekarzy do izb lekarskich i innych przymusowych regulacji ograniczających wykonywanie zawodu lekarza;

– zniesienia przymusowych ograniczeń w produkcji, sprzedaży i kupowaniu leków, w tym zakazu sprzedaży określonych leków bez recepty lekarza;

– zniesienia kar za posiadanie i zażywanie substancji odurzających i psychotropowych, a także obrót nimi;

– zniesienia prawa zezwalającego na przymusowe leczenie chorób psychicznych w sytuacji, gdy chory wyraźnie nie wyraził na to zgody; w przypadku gdy zagraża on życiu lub zdrowiu innych ludzi może zostać odizolowany, ale nie przymusowo leczony.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *