Opowiadamy się za oddzieleniem państwa od edukacji na wzór rozdziału państwa od kościołów. Obecne kontrolowane przez państwo obowiązkowe szkolnictwo jest niskiej jakości oraz służy do indoktrynacji obywateli już od najmłodszych lat. Te same dla wszystkich podstawy programowe ustalane odgórnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i te same zasady działania szkół są zamachem na wolność jednostki. Obecny system nie uwzględnia w dostatecznym stopniu indywidualnych predyspozycji dzieci i młodzieży oraz niszczy różnorodność oraz kreatywność. Staje się też źródłem nieustannych konfliktów politycznych dotyczących tego, co powinno, a co nie powinno być nauczane w szkołach. Proponujemy zatem zniesienie wszelkich regulacji dotyczących szkolnictwa prywatnego, nauki domowej i innych form edukacji oraz likwidację wszystkich państwowych urzędów zajmujących się edukacją. Jesteśmy zdania, że rodzice i inni opiekunowie dzieci lepiej znają ich predyspozycje i potrzeby od urzędników, dlatego to oni powinni decydować o formie, długości i zakresie edukacji tych dzieci.

Postulaty na dziś

Na dziś najpilniejsze nasze postulaty to:

– zniesienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

– danie szkołom, a także rodzicom i opiekunom organizującym nauczanie domowe, całkowitej swobody w zakresie ustalania programów nauczania oraz zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, a także przeprowadzania egzaminów;

– danie rodzicom decydującego głosu przy wyborze dyrektorów szkół samorządowych;

– zniesienie obowiązkowych powszechnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych – takie egzaminy powinny być fakultatywne, o ich przeprowadzaniu, zakresie oraz formie powinny decydować same szkoły lub organizacje pozarządowe;

– natychmiastowe otwarcie rynku edukacji, umożliwienie każdemu zakładania i prowadzenia dowolnych szkół bez wymogu uzyskania pozytywnej opinii urzędnika oraz urzędniczego nadzoru (pozostawienie jedynie wymogu wpisania szkoły do ewidencji);

– zapewnienie uczniom wszystkich szkół, jak również nauczanym domowo, dostępu na równych zasadach do dotychczasowego finansowania ze środków publicznych – powinniśmy unikać dyskryminacji;

– zapewnienie wszystkim szkołom publicznym i niepublicznym równego dostępu do budynków szkolnych należących do jednostek samorządu terytorialnego – umożliwiłoby to realną konkurencję szkół;

– zniesienie Karty Nauczyciela i odebranie nauczycielom statusu funkcjonariuszy publicznych;

– likwidacja Systemu Informacji Oświatowej.

Postulaty docelowe

Docelowo będziemy w szczególności dążyć do:

– zniesienia wszelkich przymusowych regulacji dotyczących organizacji systemu oświaty;

– zniesienia obowiązku nauki dla osób do lat 18, w tym obowiązku szkolnego, jak również obowiązku wychowania przedszkolnego;

– likwidacji aparatu urzędniczego kontrolującego oświatę, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i kuratoriów oświaty;

– zniesienia finansowania szkół z przymusowych podatków.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *