Administracja/Biurokracja

Na koniec 2011 roku polski sektor publiczny zatrudniał ok. 3,5 mln osób, co stanowiło ponad 21,6% ogólnej liczby pracujących w Rzeczpospolitej. Pracowników administracji publicznej, obrony narodowej i obowiązkowego ubezpieczenia społecznego na koniec 2010 roku było prawie 1 mln. Partia Libertariańska jest zdania, że należy tak dalece, jak to tylko możliwe, zmniejszyć zatrudnienie w administracji publicznej, a także znacząco uprościć przepisy prawa, tak by były one przejrzyste i zrozumiałe dla przeciętnego obywatela, oraz by nie krępowały przedsiębiorczości Polaków.

Alkohol

Partia Libertariańska jest zdania, że o tym, czy wolno w danym miejscu spożywać alkohol, czy też nie, powinien móc decydować jego właściciel. Partia Libertariańska sprzeciwia się wszelkim działaniom państwa mającym na celu ograniczanie możliwości produkcji i sprzedaży alkoholu (w tym m.in. ustalanie specjalnych stref, w których można to robić, ustalanie godzin sprzedaży, wydawanie specjalnych koncesji na sprzedaż). Partia Libertariańska sprzeciwia się również finansowaniu przez państwo leczenia z uzależnienia alkoholowego. Uzależniony powinien leczyć się na własny koszt lub też dzięki pomocy podmiotów prywatnych (np. fundacji charytatywnych).

Bankowość/Pieniądz

Partia Libertariańska uważa, że obrót czasowo wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym (np. wykorzystywanie ich do udzielania kredytów) może następować wyłącznie na podstawie umowy i oświadczenia woli klienta, dla którego ten rachunek jest założony. Partia Libertariańska opowiada się za zniesieniem licencjonowania działalności bankowej, państwowych gwarancji na depozyty oraz roli banku centralnego jako „pożyczkodawcy ostatniej instancji”, udzielającego pożyczek w wykreowanym w tym celu pieniądzu bankom komercyjnym w przypadku wystąpienia u nich niedoborów gotówki. Banki powinny działać na wolnym rynku, a ich długi nie mogą być pokrywane przez państwo na koszt całego społeczeństwa. Uprawnienie banków do wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego powinno zostać zniesione. Zdaniem Partii Libertariańskiej emisja pieniądza nie powinna być domeną monopolu banku centralnego, ale konkurujących ze sobą podmiotów, które to dopiero zapewnią na rynku odpowiednią podaż pieniądza. Regulacje dotyczące prawnego środka płatniczego powinny zostać zniesione. Partia Libertariańska opowiada się również za likwidacją państwowego nadzoru bankowego wykonywanego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Rady Polityki Pieniężnej.

Bezrobocie

Partia Libertariańska sprzeciwia się aktywnej polityce państwa mającej na celu tworzenie nowych miejsc pracy. Państwo walczy z problemem, do którego w pierwszej kolejności samo się przyczynia. Partia Libertariańska jest zdania, że zmniejszenie kosztów pracy wynikających z podatków oraz przymusowych składek na ubezpieczenie społeczne, zlikwidowanie ustawowej płacy minimalnej, a także deregulacja zawodów spowoduje znaczący spadek bezrobocia we wszystkich kategoriach wiekowych.

Broń

Partia Libertariańska uważa, iż każdy człowiek ma prawo do obrony własnego życia, zdrowia oraz mienia. W celu zwiększenia możliwości tejże obrony, zamierza upowszechnić dostęp dorosłych mieszkańców Rzeczpospolitej do broni palnej. Partia Libertariańska uważa, że Konstytucja RP, mimo iż zapewnia jej obywatelowi ochronę życia, nie gwarantuje dostępu do skutecznych narzędzi tejże ochrony. Partia pragnie doprowadzić do sytuacji, w której ofiara nie będzie pozostawała bezbronna w starciu z agresorem, uważając jednocześnie, że możliwość noszenia broni na terenie prywatnym powinna być uzależniona od zgody jego właściciela i użytkownika.

Budownictwo

Partia Libertariańska jest zdania, że każdy powinien móc wybudować na swojej własnej działce to, co uważa za stosowne, pod warunkiem, że budowa nie zagraża bezpośrednio niczyjemu życiu, zdrowiu lub mieniu. Partia postuluje zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Dowody tożsamości

Partia Libertariańska sprzeciwia się karaniu za nieposiadanie określonego dokumentu stwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego). Zdaniem Partii Libertariańskiej, instytucje państwowe w przypadku potrzeby stwierdzenia tożsamości danej osoby powinny w pierwszej kolejności honorować jej oświadczenie w tej kwestii, natomiast w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości takiego oświadczenia i potrzeby jego weryfikacji akceptować wszelkie dodatkowe dokumenty, na podstawie których można stwierdzić czyjąś tożsamość (np. akt urodzenia, paszport). Podmioty prywatne powinny natomiast posiadać całkowitą swobodę ustalania kryteriów identyfikacji osób dla swoich potrzeb.

Dyskryminacja

Partia Libertariańska jest zdania, że każdy człowiek ma prawo odnosić się do innych ludzi w taki sposób, jaki uważa za stosowny, o ile jego zachowanie nie zagraża zdrowiu, życiu, własności lub wolności innych. W szczególności, każdy człowiek w ramach dysponowania swoją własnością powinien posiadać wolność wyboru zasad współpracy z innymi ludźmi, bez obowiązku traktowania ich jednakowo, oraz do jej odmowy z dowolnego powodu. Partia Libertariańska uważa, że państwo powinno w równym stopniu szanować i chronić wolność każdego człowieka i z tego względu dąży do tego, by nikt nie był dyskryminowany przez państwo z jakichkolwiek przyczyn. Partia Libertariańska jest jednak przeciwna znoszeniu czy zmniejszaniu dyskryminacji poprzez zmniejszanie czyjejś wolności. W sytuacji, gdy możliwe jest zwiększenie wolności tylko dla niektórych, będzie warunkowo popierać takie rozwiązanie, jeśli równocześnie nie zmniejsza ono wolności innym, ani też nie zwiększy strat innych ludzi wynikających z pozostawionego ograniczenia ich wolności.

Działalność gospodarcza

Libertarianizm postuluje prawo do dowolnego działania, które nie wyrządza szkody innym. Oznacza to pełną i niczym nieskrępowaną swobodę gospodarczą, wolną od przymusowych danin, zakazów, nakazów, rejestrów i koncesji. Libertarianie uważają, że pełna swoboda wyboru tego, co chce się kupić lub sprzedać, oraz niczym nieograniczana łatwość dokonywanych transakcji przyspiesza rozwój gospodarczy i powoduje optymalną alokację dóbr. Libertarianie łączą prawo do wolnego wyboru z rosnącym bogactwem a wszelkie utrudnienia w tym względzie – z postępującą biedą. Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że przymusowe ewidencjonowanie, ograniczanie lub zakazywanie obrotu gospodarczego jest zasadniczo niedopuszczalne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedmiotem obrotu jest agresja na cudze życie, zdrowie lub własność, bądź stwarza on bezpośrednie zagrożenie taką agresją.

Edukacja

Partia Libertariańska pragnie przywrócić rodzicom i opiekunom możliwość decydowania o tym, czego uczą się dzieci znajdujące się pod ich opieką, w jakim miejscu oraz w jakim wieku. Partia sprzeciwia się odgórnie narzuconemu szkołom, rodzicom, młodzieży oraz dzieciom jednakowemu programowi nauczania, nieuwzględniającemu indywidualnych predyspozycji. Partia Libertariańska opowiada się za oddzieleniem edukacji od państwa oraz za całkowitą swobodą zakładania i prowadzenia szkół, a także za możliwością nauczania w domu lub organizowania innych form nauczania. Dzięki tym rozwiązaniom zaistnieją konkurujące ze sobą systemy kształcenia, jego jakość znacząco się podniesie, a koszt spadnie.

Emerytury i renty

Docelowo ubezpieczenia emerytalno-rentowe powinny być dobrowolną umową pomiędzy ubezpieczanym a ubezpieczającym. Należy znieść ograniczenia w tym zakresie i umożliwić zaistnienie na wolnym rynku możliwie szerokiego wachlarza polis ubezpieczeniowych oraz programów emerytalnych. Zabezpieczenie swojej własnej przyszłości i sposób, w jaki chce się to osiągnąć, powinny być prywatną sprawą każdego obywatela RP. Partia Libertariańska zdaje sobie sprawę ze stanu zastanego i z obecnych zobowiązań ciążących na państwie, będzie zatem proponować szereg rozwiązań przejściowych w tym zakresie.

Energia

Partia Libertariańska jest zdania, że państwo nie powinno dotować ani dyskryminować żadnej formy pozyskiwania energii. Partia Libertariańska sprzeciwia się jakimkolwiek regulacjom narzuconym przez państwo w tym obszarze.

Eutanazja

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że:
– prawo nie może ograniczać dysponowania własnym życiem lub zdrowiem (w tym pozbawiania się życia lub zdrowia samemu lub za pośrednictwem innych osób);
– prawo powinno zakazywać dysponowania życiem lub zdrowiem innej osoby (w szczególności pozbawiania jej życia lub zdrowia jeśli sama nie zadysponuje inaczej);
– prawo nie może na nikogo nakładać obowiązku wykonania eutanazji.

Hazard

Partia Libertariańska uważa, że każdy dorosły człowiek ma pełne prawo do nieskrępowanego korzystania z gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz wszelkich innych rodzajów gier, w których możliwe są wygrane pieniężne lub rzeczowe. Zdaniem Partii Libertariańskiej wszelkie regulacje antyhazardowe powinny zostać zniesione.

Imigracja

Partia Libertariańska jest zdania, że każdy człowiek, który zechciałby prowadzić uczciwe życie na terenie Rzeczpospolitej, powinien mieć prawo to zrobić. Partia Libertariańska sprzeciwia się jednak istnieniu jakichkolwiek specjalnych przywilejów dla imigrantów.

Imprezy masowe/Zgromadzenia

Partia Libertariańska jest zdania, że ustalanie regulaminu imprez masowych powinno leżeć w gestii organizatorów i podlegać jedynie ograniczeniom wynikającym z umowy z właścicielami obiektów, na których te imprezy się odbywają. Naruszanie regulaminu lub niestosowanie się do poleceń porządkowych nie powinno samo w sobie skutkować odpowiedzialnością karną. Napaść na osobę lub jej własność, jak też nieumyślne wyrządzenie szkody, powinno podlegać odpowiedzialności karnej i cywilnej na ogólnych zasadach. Partia Libertariańska opowiada się również za wolnością zgromadzeń na terenach publicznych w takim zakresie, w jakim nie godzą one w cudze życie, zdrowie lub mienie. Organy administracji publicznej nie powinny mieć możliwości zakazania odbycia jakichkolwiek zgromadzeń. Organizator, jak i osoba przewodnicząca zgromadzeniu, nie może ponosić odpowiedzialności za przestępstwa i szkody wyrządzone przez uczestników zgromadzenia.

Infrastruktura

Partia Libertariańska opowiada się docelowo za odejściem od przymusowego finansowania budowy tzw. dużej infrastruktury (drogi, stadiony, lotniska itp.) oraz za wprowadzeniem zasady jej dobrowolnego finansowania przez podmioty zainteresowane. Realizacja ww. przedsięwzięć nie może naruszać życia, zdrowia lub własności osób trzecich. Partia Libertariańska sprzeciwia się przymusowemu wywłaszczaniu właścicieli nieruchomości w celu uzyskania gruntów pod tego typu inwestycje.

Internet

Partia Libertariańska jest zdania, że państwo nie powinno podejmować żadnych działań mających na celu cenzurę Internetu. Libertarianie są zwolennikami wolności słowa oraz przechowywania i przekazywania informacji. Dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną nie powinni ponosić odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników tych usług, gdyż zmusza ich to do brania na siebie roli cenzorów. Partia Libertariańska szanuje prawo do pozostawania anonimowym w Sieci. Opowiada się więc za zniesieniem obowiązkowej retencji danych (obowiązku przechowywania danych telekomunikacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu udostępniania ich policji i innym służbom).

In vitro

Partia Libertariańska nie zajmuje oficjalnego stanowiska wobec kwestii zapłodnienia in vitro, nie będzie zatem prezentować żadnych rozwiązań jej dotyczących. Każdy członek posiadać będzie w tej kwestii pełną autonomię, tj. będzie mógł odnosić się do niej wedle własnego sumienia. Podczas głosowań nie będzie narzucana dyscyplina partyjna. Partia Libertariańska sprzeciwia się jednak refundacji metody in vitro z budżetu państwa.

Kara śmierci

Partia Libertariańska nie zajmuje oficjalnego stanowiska wobec tzw. kary ostatecznej, nie będzie zatem prezentować żadnych rozwiązań jej dotyczących. Każdy członek Partii Libertariańskiej posiadać będzie w tej kwestii pełną autonomię, tj. będzie mógł odnosić się do niej wedle własnego sumienia. Podczas głosowań nie będzie narzucana dyscyplina partyjna.

Komunizm

Komunizm – w teorii radykalny system ideologiczny, postulujący uspołecznienie własności prywatnej oraz doprowadzenie do stworzenia bezklasowego, bezpaństwowego społeczeństwa, w którym wszystkie środki produkcji znajdą się w posiadaniu ludu. W praktyce system totalitarny, funkcjonujący w różnych odmianach m.in. w ZSRR oraz maoistowskich Chinach, oddający kontrolę nad środkami produkcji w ręce aparatu partyjno-państwowego i odpowiadający za śmierć i cierpienie dziesiątek milionów ludzi; ingerujący w maksymalnym stopniu w wolność jednostki. Partia Libertariańska jest jednoznacznie antykomunistyczna i uważa, że zbrodnie reżimu komunistycznego w Polsce nie powinny ulegać przedawnieniu oraz powinny być z całą stanowczością ścigane i karane. Partia opowiada się za jawnością wszystkich archiwów IPN ze zbiorem zastrzeżonym włącznie. Jednocześnie Partia Libertariańska sprzeciwia się karaniu za propagowanie komunizmu (podobnie jak i innych ideologii totalitarnych), uderzałoby to bowiem w wolność wypowiedzi i wymagało wprowadzenia państwowej cenzury. Każdy powinien mieć jednak pełną swobodę wyrażania swojej opinii o osobach propagujących taką ideologię.

Konkordat

Partia Libertariańska uważa, że instytucje Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań powinny być traktowane na równi. Partia Libertariańska jest zdania, że specjalna umowa regulująca sprawy interesujące obie strony nie powinna być zawierana (wystarczy jedna ustawa o związkach wyznaniowych gwarantująca wolność wyznania i zapewniająca brak finansowania jakiegokolwiek związku z budżetu państwa). Konkordat nakłada na Rzeczpospolitą obowiązek subwencjonowania Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także pośrednio finansowania religii w szkołach, czemu Partia Libertariańska jest przeciwna.

Konstytucja RP

Partia Libertariańska jest zdania, że zasadniczą funkcją Konstytucji powinna być obrona obywateli Rzeczpospolitej przed rządem. Ma ona ograniczać rząd i wyznaczać precyzyjne ramy jego działania. Partia Libertariańska uważa, że obecna Konstytucja nie spełnia tych wymogów, zwłaszcza w zakresie gwarancji wolności oraz praw człowieka, i będzie dążyć do jej zmiany.

Korupcja

Zjawisko korupcji występuje zawsze na styku urzędnik, polityk – obywatel, i jedynym sposobem na skuteczną walkę z nim jest stopniowe zmniejszanie zakresu ingerencji państwa w gospodarkę oraz odpowiednia redukcja administracji publicznej.

Kultura

Partia Libertariańska uważa, że szeroko rozumiana działalność kulturalna winna być organizowana oraz finansowana tylko i wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Partia Libertariańska postuluje pełną swobodę działalności artystycznej, o ile działalność ta nie narusza życia, zdrowia lub własności osób trzecich.

Monopole

Partia Libertariańska sprzeciwia się istnieniu monopoli ściśle państwowych oraz monopoli narzucanych przez państwo. Partia Libertariańska proponuje odpowiedni zakaz tworzenia monopoli przez państwo zapisany w Konstytucji RP. Patenty, autorskie prawa majątkowe i inne regulacje chroniące tzw. „własność intelektualną” Partia Libertariańska również uznaje za monopole i w związku z tym będzie domagać się ich zniesienia.

Narkotyki

Partia Libertariańska opowiada się za zniesieniem prohibicji narkotykowej. Libertarianie uważają, że wciąż trwająca globalna wojna z narkotykami jest katastrofalna w skutkach i nie tylko doprowadziła do podniesienia poziomu sprzedaży narkotyków, ale również przyczyniła się do śmierci tysięcy ludzi na całym świecie. Światowa walka z narkotykami przyniosła podobne skutki co wprowadzona w latach dwudziestych poprzedniego wieku prohibicja w Stanach Zjednoczonych – rozwój przestępczości zorganizowanej, wzrost przemocy, korupcji i spożycia. Stanowisko Partii ma odzwierciedlenie w niedawno opublikowanym raporcie Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej, który dla obecnie prowadzonej polityki walki z narkotykami był miażdżący. Partia Libertariańska uważa, że zniesienie prohibicji odbierze przestępczości zorganizowanej ekonomiczną motywację działania, wskutek czego przyczyni się do jej likwidacji.

Ochrona konsumentów

W swoim własnym interesie producenci prześcigają się we wprowadzaniu nowych rozwiązań, podnoszeniu jakości swoich wyrobów oraz obniżaniu ich cen. Najlepszą ochroną dla konsumenta jest istnienie innego, lepszego producenta wymuszającego ciągłe zmiany. Partia Libertariańska opowiada się za likwidacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pamiętać jednak należy, że sprzedaż towaru innego niż umówiony (na przykład o innym składzie niż opisany), jest złamaniem umowy. Łamanie dobrowolnych umów libertarianie uważają za niedopuszczalne.

Ochrona zdrowia

Partia Libertariańska opowiada się za całkowicie wolnym rynkiem usług medycznych oraz leków. Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że przymus finansowania określonych dostarczycieli usług medycznych i jakiekolwiek ograniczenia w ich wyborze oraz działalności są niedopuszczalne, podobnie jak ograniczenia w obrocie lekami i ich produkcji. Partia Libertariańska sprzeciwia się jednocześnie zmuszaniu ludzi do bycia zdrowymi poprzez ograniczanie im dostępu do mogących szkodzić zdrowiu substancji lub przymusowe leczenie, jeśli nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia innych ludzi w wyniku nieleczenia. Partia Libertariańska docelowo będzie w szczególności dążyć do:

– zniesienia obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych – każdy powinien mieć wybór, czy, w jakim zakresie i u kogo się ubezpieczać;
– zniesienia obowiązkowej przynależności lekarzy do izb lekarskich i innych przymusowych regulacji ograniczających wykonywanie zawodu lekarza;
– zniesienia przymusowych ograniczeń w produkcji, sprzedaży i kupowaniu leków, w tym zakazu sprzedaży określonych leków bez recepty lekarza;
– zniesienia kar za posiadanie i zażywanie substancji odurzających i psychotropowych, a także za obrót nimi;
– zniesienia prawa zezwalającego na stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie w sytuacji, gdy wyraźnie nie wyraziły na to zgody, a nie dokonują napaści na czyjeś życie, zdrowie lub mienie.

Opieka społeczna

Partia Libertariańska uważa, że szeroko rozumiana pomoc potrzebującym winna być prowadzona oraz finansowana tylko i wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Partia Libertariańska zdaje sobie sprawę ze stanu zastanego i licznych grup uzależnionych od wsparcia ze strony państwa. Opowiada się za stopniowym wprowadzeniem systemu opartego o organizacje pomocowe finansowane dobrowolnie, które nie powinny napotykać na żadne przeszkody prawne w tym zakresie.

Palenie papierosów

Partia Libertariańska jest zdania, że ewentualne zakazy palenia w określonych miejscach powinny leżeć tylko i wyłącznie w gestii właścicieli owych miejsc. Partia Libertariańska sprzeciwia się wszelkim działaniom państwa mającym na celu ograniczanie możliwości sprzedaży wyrobów tytoniowych (zakaz reklamowania wyrobów tytoniowych, nakaz specjalnego oznakowywania paczek itp.). Partia Libertariańska sprzeciwia się państwowemu finansowaniu leczenia uzależnień od wyrobów tytoniowych. Uzależnieni (tak jak w przypadku uzależnień alkoholowych i narkotykowych) powinni leczyć się na własny koszt lub dzięki pomocy podmiotów prywatnych.

Państwo

Zdaniem Partii Libertariańskiej państwo powinno ograniczyć się w swojej działalności jedynie do zapewniania bezpieczeństwa swoim obywatelom. Nie powinno posiadać większych praw do naruszania czyjejś wolności i własności niż jakikolwiek pojedynczy człowiek czy grupa ludzi, tzn. może to czynić jedynie w obronie wolności i własności innych. Partia Libertariańska sprzeciwia się temu, by za przestępstwa wobec funkcjonariuszy państwowych karać surowiej niż za podobne przestępstwa wobec osób nimi niebędących.

Partie polityczne

Partia Libertariańska jest zdania, że działalność partii politycznych w Rzeczpospolitej powinna być finansowana jedynie z dobrowolnych wpłat swoich członków oraz sympatyków. Partia opowiada się za możliwością zaistnienia na scenie politycznej jakichkolwiek partii politycznych, z tego względu, że ograniczenia w tym zakresie mogłyby prowadzić do nadużyć.

Płeć

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że prawo powinno być jednakowe dla wszystkich dorosłych ludzi, bez względu na ich rasę bądź płeć, stąd bezcelowe jest warunkowanie kwestii płci przez przepisy prawa. Brak odnoszenia się do płci we wspomnianych przepisach skutkowałby brakiem problemu formalnej zmiany płci – dzisiaj wymagającej specjalnej procedury. Operacja określana w terminologii medycznej jako zmiana płci powinna móc następować na żądanie zainteresowanego bez konieczności uzyskiwania specjalnych pozwoleń. Kwestie dotyczące operacji powinny regulować dobrowolne umowy między zainteresowanym a lekarzem.

Podatki

Partia Libertariańska sprzeciwia się odpowiedzialności karnej za niepłacenie podatków. Uważa również, że egzekucja podatków nie powinna być w jakikolwiek sposób uprzywilejowana w stosunku do egzekucji należności wynikających z prawa cywilnego. W szczególności ciężar dowodu powinien spoczywać na państwie a egzekucja nie powinna odbywać się w trybie administracyjnym. Policja i wywiad skarbowy powinny zostać rozwiązane. Zdaniem Partii Libertariańskiej każdy mieszkaniec Polski powinien mieć prawo do zdeklarowania się jako osoba pozostająca poza systemem podatkowym – od takiej osoby podatki nie mogłyby być przymusowo ściągane, państwo mogłoby jedynie odmówić jej finansowanych z nich usług lub uzależnić świadczenie jej tych usług od wnoszenia opłat. Możliwość takiego wyboru byłaby rodzajem wentylu bezpieczeństwa, umożliwiającego rynkową kontrolę podatkowej polityki państwa. Partia Libertariańska opowiada się za tym, by podatki były jak najniższe, a procedury ich obliczania, płacenia i kontroli jak najprostsze. Partia nie będzie popierać projektów zmian w prawie prowadzących do zwiększania obciążeń podatkowych.

Podział administracyjny/Samorządność

Partia Libertariańska opowiada się za daleko idącą decentralizacją, znacznie szerszym zakresem autonomii województw tudzież regionów. Partia Libertariańska będzie dążyć do jak najszybszej likwidacji powiatów i przekazania większości ich kompetencji gminom, co pozwoli na ograniczenie biurokracji i ułatwi obywatelom załatwianie spraw urzędowych. Będzie również dążyć do zniesienia diet radnych wszystkich szczebli. Docelowo Partia Libertariańska opowiada się za gminami jako dobrowolnymi stowarzyszeniami mieszkańców, zaspokajającymi ich potrzeby.

Polityka zagraniczna

Zdaniem Partii Libertariańskiej polityka zagraniczna Rzeczpospolitej winna być prowadzona w oparciu o zasadę nieagresji. Oznacza to brak uczestnictwa Rzeczpospolitej w konfliktach zbrojnych, które nie dotyczą w sposób bezpośredni jej obronności, ani w agresji ekonomicznej (embarga, sankcje) przeciwko innym narodom i państwom. Rzeczpospolita powinna prowadzić politykę opartą na otwartości oraz dialogu ze wszystkimi partnerami, którzy zechcą ów dialog podjąć. Partia Libertariańska opowiada się za swobodnym przepływem kapitałów, usług, towarów oraz ludzi z, jak i na teren Rzeczpospolitej.

Prawo pracy

Partia Libertariańska jest zdania, że docelowo pracodawcy oraz pracownicy powinni mieć pełną swobodę zawierania pomiędzy sobą umów, pracownicy natomiast powinni mieć pełną swobodę stowarzyszania się w związki zawodowe i negocjowania układów zbiorowych z pełnym poszanowaniem życia, zdrowia i mienia osób trzecich.

Program przejściowy

Partia Libertariańska dążyć będzie do realizacji całości swojego programu. W pełni zdaje sobie jednak sprawę z możliwych do wystąpienia podczas jego realizacji trudności, jak i ze stanu zastanego. Partia Libertariańska opowiada się za stopniowym, rozważnym wprowadzaniem zmian oraz tymczasowym utrzymaniem obecnych rozwiązań prawnych, jeśli ich zmiana groziłaby szkodami niewspółmiernymi z osiągniętymi korzyściami lub znacznie utrudniałaby realizację pozostałej części programu.

Prostytucja

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że dorosły człowiek jest właścicielem swojego ciała, ma zatem pełne prawo zarówno do świadczenia usług seksualnych, jak i korzystania z nich. Zakaz prowadzenia domów publicznych oraz prostytucji jest nie tylko naruszeniem wolności osobistej i gospodarczej, ale również przesuwa usługi erotyczne na czarny rynek, co rodzi szereg patologii oraz wzmacnia przestępczość zorganizowaną. W Polsce nie ma zakazu prostytucji, istnieje jednak zakaz czerpania z niej korzyści oraz zakaz ułatwiania nierządu. Zakazy te powinny zostać zniesione. Partia Libertariańska nie będzie domagać się opodatkowania prostytucji oraz opowiada się za zachowaniem dotychczasowej interpretacji prawa i praktyki w tym zakresie.

Prywatyzacja

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że prywatny właściciel znacznie lepiej gospodaruje majątkiem od urzędnika, ze względu na to, iż ma w tym osobisty interes. Partia opowiada się za prywatyzacją mienia państwowego, przede wszystkim polegającą na zwrocie posiadanego przez państwo majątku podatnikom, w tym na darmowym uwłaszczaniu użytkowników tego majątku, pracowników lub członków społeczności lokalnych. Tego typu rozwiązanie utrudniłoby transfer „majątku narodowego” w ręce grup interesu związanych z politykami lub osób zainteresowanych jego zniszczeniem.

Przerywanie ciąży

Problematyka dopuszczalności oraz wykonywania aborcji pozostaje jedną z najbardziej złożonych i kontrowersyjnych. Jest ona również przedmiotem różnych ocen moralnych. Kwestia ta wywołuje silne emocje, których wyrazem jest między innymi język debat jej dotyczących, odnoszący się z jednej strony do „zabijania nienarodzonych” oraz do „prawa kobiet do decydowania o własnym ciele” z drugiej. Libertarianizm wypracował dwie dominujące perspektywy dotyczące tej kwestii. Część libertarian opowiada się za prawem kobiety do dokonania aborcji (tzw. pozycja pro-choice), część jest temu przeciwna (tzw. pozycja pro-life). Partia Libertariańska nie zajmuje oficjalnego stanowiska wobec problematyki aborcji, nie będzie zatem prezentować żadnych rozwiązań jej dotyczących. Każdy członek Partii Libertariańskiej posiadać będzie w tej kwestii pełną autonomię, tj. będzie miał prawo odnosić się do niej wedle własnego sumienia. Podczas głosowań nie będzie narzucana dyscyplina partyjna. Partia Libertariańska stanowczo sprzeciwia się jednak pomysłom refundowania aborcji z budżetu państwa.

Reprywatyzacja

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że jeśli jest to tylko możliwe, zagrabione mienie należy zwracać prawowitym właścicielom w naturze (ziemia lub nieruchomości znajdujące się obecnie pod zarządem państwowym lub gminnym). Jeśli majątek znajduje się w nowych rękach prywatnych, byłym właścicielom należy się odszkodowanie, w tym w postaci innego majątku państwowego (np. grunty, nieruchomości). W przypadku, gdy byli właściciele nie żyją, powinni dziedziczyć po nich ich spadkobiercy.

Rolnictwo

Partia Libertariańska jest zdania, że rolnictwo, jak każda inna gałąź gospodarki, winno utrzymywać się wyłącznie na zasadach wolnorynkowych.

Seksualność człowieka

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że życie seksualne dorosłego człowieka jest jego prywatną sprawą, i uważa, że państwo nie ma prawa się w nie w jakikolwiek sposób wtrącać.

Środowisko naturalne

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że właściciel zasobu naturalnego ma znacznie większą motywację do jego ochrony niż państwo, z tego względu, że ma w tym osobisty interes. Partia opowiada się za prywatyzacją zasobów naturalnych należących do państwa, polegającą przede wszystkim na zwrocie posiadanego przez państwo majątku podatnikom, w tym na darmowym uwłaszczaniu użytkowników tego majątku, pracowników lub członków społeczności lokalnych. Partia stanowczo sprzeciwia się zanieczyszczaniu środowiska, które rozumie jako przesyłanie szkodliwej substancji lub energii do innych osób, lub na teren czyjejś własności bez uzyskania zgody tych osób. Osoby, które uznają, że emisja substancji lub energii wyrządza im szkodę, mają pełne prawo żądać zaprzestania działań szkodliwych i rekompensaty ze strony agresora.

Telewizja i prasa

Partia Libertariańska opowiada się za zniesieniem jakichkolwiek koncesji, zezwoleń i obowiązków rejestracji dotyczących określonych form rozpowszechniania informacji, w tym publikowania prasy oraz nadawania programów radiowych i telewizyjnych, a także za pozbawieniem państwa kontroli właścicielskiej nad jakimikolwiek środkami masowego przekazu. Rezerwacje częstotliwości dla multipleksów cyfrowych po wygaśnięciu dotychczasowych powinny zostać przydzielone w powszechnym głosowaniu obywateli podmiotom prywatnym, które kolejno otrzymają największą liczbę głosów. Podmioty te powinny otrzymać prawo do tych rezerwacji na własność, z możliwością ich dalszej sprzedaży lub przekazania. Prawo do nadawania programów na tych częstotliwościach powinien mieć każdy, kto zawrze umowę o dostęp do multipleksu z właścicielem prawa do rezerwacji częstotliwości, bez konieczności uzyskiwania koncesji.

Unia Europejska

Partia Libertariańska opowiada się za swobodnym przepływem ludzi, kapitałów oraz towarów ponad granicami suwerennych państw. Opowiada się za koncepcją Europy rozumianej jako związek niezależnych, w pełni suwerennych, współpracujących ze sobą krajów. Partia Libertariańska jest przeciwna obecnemu modelowi działania Unii Europejskiej oraz wyraźnym dążeniom do stworzenia państwa europejskiego lub też europejskiej federacji państw narodowych. Partia Libertariańska sprzeciwia się wobec antywolnościowych działań Unii i zamierza lobbować na rzecz jej wewnętrznej reformy. Jeśli model Unii się nie zmieni, Partia Libertariańska opowie się za wystąpieniem Rzeczpospolitej z jej struktur.

Własność intelektualna

Partia Libertariańska postuluje zniesienie monopoli narzucanych przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i inne akty prawne, określanych często zbiorczą nazwą „własności intelektualnej”. Twórcy, wynalazcy i inni producenci informacji powinni móc narzucać ograniczenia w korzystaniu z przekazywanej przez siebie informacji jedynie w drodze dobrowolnych umów.

Wojsko Polskie

Partia Libertariańska wyklucza możliwość uczestniczenia Wojska Polskiego w jakichkolwiek konfliktach zbrojnych i misjach zagranicznych, o ile nie jest to związane bezpośrednio z obroną kraju. Partia Libertariańska opowiada się za natychmiastowym powrotem wszystkich polskich żołnierzy do kraju. Partia Libertariańska opowiada się za istnieniem profesjonalnej armii zawodowej, w skład której wchodzić będą jedynie ochotnicy, a której jedynym zadaniem będzie strzeżenie bezpieczeństwa obywateli Rzeczpospolitej zarówno przed wrogiem zewnętrznym, jak i przed lokalnymi kataklizmami. Uzupełnieniem takiej armii powinny być uzbrojone oddziały obrony terytorialnej złożone z niepobierających za to wynagrodzenia ochotników (milicja narodowa).

Wolność słowa

Partia Libertariańska pragnie znieść karalność za rozpowszechnianie jakichkolwiek poglądów lub opinii. Odpowiedzialność cywilną dopuszcza jedynie na zasadach przewidzianych w dobrowolnych umowach oraz w formie obowiązku naprawienia szkody lub odszkodowania, jeśli ktoś udowodni, że poniósł realną szkodę w wyniku świadomego rozpowszechniania nieprawdy na jego temat. Powyższe stanowisko nie obejmuje wypowiedzi będących bezpośrednim, celowym i świadomym sprowadzaniem niebezpieczeństwa na innych ludzi lub ich własność.

Wolność wyznania

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że jakiekolwiek represje ze strony państwa lub instytucji publicznych związane z wyznawanym światopoglądem są niedopuszczalne. Przyjęta wiara bądź filozofia życiowa jest znaczącym składnikiem wyznawanego światopoglądu i jest prywatną sprawą każdego człowieka. Wolność wyznania obejmuje prawo do publicznego uzewnętrzniania swojego wyznania bądź bezwyznaniowości. Dotyczy to również funkcjonariuszy publicznych. Partia Libertariańska opowiada się za nieskrępowaną możliwością tworzenia kościołów i organizacji religijnych. Zabronione będą jedynie czynności zagrażające życiu, zdrowiu lub wolności osób uczestniczących w nich i niewyrażających na to zgody.

Zbiórki publiczne

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że każdy powinien mieć swobodę zbierania funduszy lub darów w naturze od kogokolwiek na dowolny cel i w dowolnej formie bez obowiązku uzyskiwania na powyższe pozwolenia ani konieczności dokonywania rejestracji. Przepisy ograniczające tę swobodę, w szczególności ustawa o zbiórkach publicznych, powinny zostać zniesione.

Związki międzyludzkie

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że nie powinny istnieć jakiekolwiek narzucane przez państwo regulacje dotyczące łączenia się w związki dorosłych ludzi tej samej bądź różnych płci. Partia Libertariańska opowiada się za pełną swobodą w tym zakresie. Powyższą materię regulować powinny jedynie dobrowolne umowy, w tym zawierane zgodnie z wewnętrznymi przepisami organizacji religijnych.

Związki zawodowe

Partia Libertariańska opowiada się za pełną swobodą zrzeszania się obywateli w związki działające z poszanowaniem cudzego życia, zdrowia i mienia, jednakże bez specjalnych przywilejów prawnych.