Partia Libertariańska w Polsce próbuje definiować swój wizerunek. Jednym z ciekawszych dylematów w tym zakresie jest jej stosunek do społeczności homoseksualistów (LGBT).

Libertarianie opowiadają się za pełną swobodą w tym zakresie:

Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że nie powinny istnieć jakiekolwiek narzucane przez państwo regulacje dotyczące łączenia się w związki dorosłych ludzi tej samej bądź różnych płci.

Daje się jednak zauważyć, że liberalizm światopoglądowy PL różni się dość zasadniczo od tego, który prezentują środowiska lewicowe i Ruch Palikota. Libertarianie przeciwni są jakimkolwiek formom uprzywilejowania. Różnica ta najbardziej jest widoczna w zakresie swobody umów. Libertarianie dopuszczają odmowę zawarcia umowy, w tym umowy o pracę m.in. z powodu orientacji seksualnej kontrahenta – czego aktualne prawo nie dopuszcza.

Z drugiej strony propozycja PL równie zasadniczo różni się od oferty liberałów konserwatywnych. Libertarianie w żaden sposób nie zamierzają wpływać na obyczajowość ani kreować określonych postaw w tym zakresie, w szczególności poprzez wypowiedzi nacechowane ironią lub wrogością. PL dość ściśle pozostawia kwestie obyczajowe w sferze wyłącznie prywatnej, unikając jakiegokolwiek ingerowania w nią.

Na tle tym trwa dyskusja o marketingowym podejściu do środowiska homoseksualistów. Część członków PL chciałaby oficjalnego, pozytywnego odniesienia się do tej części elektoratu, część uważa, że krok taki nie znajduje dostatecznego oparcia w doktrynie libertariańskiej i byłby sygnałem mylącym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *