Zarządzenie 7/2012 – Grupy robocze

1.
W skład grup roboczych (grup) mogą wchodzić wyłącznie członkowie Partii Libertariańskiej (PL).

2.
Pracę grupy koordynuje lider grupy, który podejmuje decyzje w imieniu grupy. Lider grupy powoływany i odwoływany jest przez lidera grupy nadrzędnej.

3.
Każda grupa, z wyjątkiem Zarządu, posiada swoją grupę nadrzędną.

4.
W ramach swoich działań członkowie Partii Libertariańskiej kontaktują się z liderami grup, do których należą. Liderzy grup kontaktują się z odpowiednimi liderami grup nadrzędnych. Działalność poza tym schematem nie jest traktowana jako działalność w ramach PL.

5.
Na oficjalnej stronie internetowej PL publikowany jest aktualizowany na bieżąco schemat organizacyjny grup roboczych PL.

6.
Każda grupa ma pojedynczą podstronę na oficjalnej stronie internetowej PL.

7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.12.2012.

Maciej Dudek
Koordynator PL
06.12.2012