Program (w budowie)

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE PARTII LIBERTARIAŃSKIEJ

1. W oparciu o załączoną do Statutu Deklarację Ideową ustala się następujące założenia programowe:

Wolny światopogląd
Jakiekolwiek represje związane z wyznawanym światopoglądem, poglądami politycznymi czy religią, stanowią agresję i są niedopuszczalne.

Wolna edukacja
Zmuszanie do nauki określonych treści wbrew woli rodziców lub opiekunów prawnych stanowi agresję i jest niedopuszczalne. Zasada ta dotyczy także przymusu finansowania takich działań.

Wolność ochrony zdrowia
Przymuszanie do utrzymywania określonych dostarczycieli usług medycznych lub jakiekolwiek ograniczenia w ich wyborze stanowi agresję i jest niedopuszczalne.

Wolne ubezpieczenia
Przymuszanie do zawierania ubezpieczeń, w szczególności na wypadek choroby, starości, śmierci lub odpowiedzialności cywilnej stanowi agresję i jest niedopuszczalne. Zasada ta dotyczy także przymusu finansowania ubezpieczeń.

Wolny pieniądz
Zmuszanie do korzystania z określonych walut lub jakiekolwiek ograniczenia w ich wyborze, przechowywaniu czy przekazywaniu stanowi agresję i jest niedopuszczalne.

Wolna gospodarka
Przymusowe ewidencjonowanie, ograniczanie lub zakazywanie obrotu gospodarczego co do jakichkolwiek dóbr stanowi agresję i jest niedopuszczalne. Zasada ta nie obowiązuje, gdy przedmiotem obrotu jest agresja na cudze życie, zdrowie lub własność albo bezpośrednie taką agresją zagrożenie.

Wolna informacja
Informacja nie stanowi przedmiotu własności. Przechowywanie i przekazywanie informacji nie może podlegać żadnej karze.

Prawo do obrony
Ograniczanie prawa do obrony, w szczególności poprzez przymusowe rozbrajanie, przymuszanie do utrzymywania dostarczycieli usług obronnych lub zakazy korzystania z takich usług stanowi agresję i jest niedpuszczalne.

2. Realizacja zasad ideowych ani jakiekolwiek inne działanie nie może polegać na agresji lub uprawnianiu do agresji na cudze życie, zdrowie lub własność.

3. Partia Libertariańska nie może podejmować działań zmierzających do zmiany stanu prawnego w kierunku ograniczania zasad zawartych w p. 1 i 2.

4. Partia Libertariańska może czasowo utrzymywać istniejące rozwiązania prawne, jeżeli ich zmiana groziłaby szkodami niewspółmiernymi do osiągniętych korzyści albo uniemożliwiałaby lub znacznie utrudniała realizację pozostałej części programu.

5. Założenia programowe stanowią wytyczne do programu politycznego Partii LIbertariańskiej, który sporządzany będzie z ich uwzględnieniem.

6. Prezes PL, Koordynator Programu Politycznego oraz Koordynator PL mogą dokonywać wiążącej wykładni niniejszych założeń programowych.